za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Aktualno


Promemorija: Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana

 • Obavijest
 • Dopis

Drage i poštovane kolege,


Na zadnjoj sjednici UO HDMR HLZ dogovorili smo, između ostalog, i potrebu reagiranja na sve učestaliju praksu zakonodavca da ne uvažava mišljenje i stručne argumente medicine rada. Posebno se to odnosi na Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana koji je stupio na snagu 12. listopada 2018. god. što je izazvalo veliko negodovanje specijalista medicine rada, a također i udruga kolega iz opće/obiteljske medicine.

Kako bi prezentirali naše stavove i argumente vezanu za donošenje i primjenu predmetnog Zakona odlučili smo svim subjektima koji su uključeni u provođenje ovog novog Zakona uputiti Promemoriju s namjerom revizije čitavog Zakona ili pojedinih dijelova, a u koji bi trebali uvrstiti periodiku zdravstvenih pregleda kao jedan od najvažnijih elemenata provođenja Zakona.

U oblikovanju Promemorije učestvovali su s svojim mišljenjima, primjedbama, prijedlozima i korekcijama svi članovi UO HDMR HLZ na čemu zahvaljujem.

Također smo u popratnom dopisu tražili da našu struku medicine rada, kroz Hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ, pozivaju na sastanke koje organizira Ministarstvo unutarnjih poslova, a na kojima se razmatra tematika primjene i provođenja predmetnog Zakona.


S poštovanjem,


Predsjednica HDMR-HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med

Zagreb, 28. prosinca 2018. god.

P R O M E M O R I J A

Ministarstvu zdravstva
Ministarstvu unutarnjih poslova
KoHOM
Hrvatska liječnička komora
HDOD – Hrvatsko društvo obiteljskih doktora
HUKPZZ – Udruga koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
HUOM – Hrvatska udružba obiteljske medicine
MEDIJIMAPredmet: Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana

Dana 12. listopada 2018. god. objavom u NN 94/2018 na snagu je stupio novi Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana kojim su uvedene nove odredbe vezane za utvrđivanja zdravstvene sposobnosti imatelja oružja. Između ostalih novina navedenim propisom u potpunosti je ukinuta obveza redovnih, periodičnih liječničkih pregleda imatelja oružja. Hrvatski Sabor je prilikom rasprave o konačnom prijedlogu Zakona usvojio amandman kojim je u potpunosti ukinuta obveza redovitih, periodičnih liječničkih pregleda imatelja oružja s navršenih 70 godina života.

Hrvatsko društvo medicine rada HLZ u niz navrata je osuđivao u zadnje vrijeme uvriježenu praksu da se o bitnim i važnim odrednicama npr. Zakona koji se tiču sigurnosti u prometu, a sada i ovim Zakonima ne konzultira struka medicine rada, odnosno Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, a koja je upravo najvažniji subjekt utvrđivanja sposobnosti građana u posjedovanju oružja. Smatramo da se ovdje radi o nacionalnom interesu u širem smislu i stručnoj obvezi struke medicine rada kako bi upozorili na sve posljedice ovog štetnog i zaista neprihvatljivog Zakona.

Možemo sa sigurnošću konstatirati da uslijed fizioloških procesa starenja neminovno dolazi do promjene psihofizičhih sposobnosti čovjeka, porastom životne dobi povećana je incidencija mnogih bolesti koje utječu na psihofizičke sposobnosti čovjeka, pa tako i na sposobnost imatelja oružja koji samom činjenicom da posjeduju oružje nema manji rizik po promjene vlastitog zdravlja. Opadanje psihofizičkih sposobnosti s godinama nije diskriminacija, već realnost koja je i laicima sasvim razumljiva i jasna.

Navest ćemo niz argumenata, statistike i znanstvenih saznanja vezanih za obvezu i potrebu periodskih zdravstvevenih pregleda za držanje oružja kako bi se osigurao kontinuitet zdravstvene sposobnosti za imatelje oružja.

Kod osoba, pored niza bolesti, kroničnih bolesti i zdravstvenih poteškoća, dolazi do raznoraznih tjelesnih i duševnih promjena koji imaju za posljedicu:

 • nemogućnost snalaženja u prostoru,
 • smanjene sposobnosti i brzine reakcija,
 • smanjene koncentracije,
 • smanjene motorike i koordinacije,
 • pogoršanje oštrine vida i suženje vidnog polja i
 • ograničenost ili nemogućnost manipulacija oružnim sredstvima.

Posebno ističemo da:

 • Republika Hrvatska je prošla »demografsku tranziciju« i ubraja se među zemlje sa »starim stanovništvom« s visokim udjelom stanovništva starijeg od 65 godina. Prema pokazateljima smrtnosti i pobola u Hrvatskoj dominiraju kronične nezarazne bolesti (izvor HZJZ).
 • Republika Hrvatska se svrstava među zemlje srednje i istočne Europe koje imaju visoki rizik za srčanožilne bolesti. Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja na 3. su mjestu vodećih skupina, iza kardiovaskularnih i malignih bolesti s udjelom 11,7% (izvor HZJZ).
 • Na razini stacionarne zdravstvene zaštite mentalni poremećaji godinama sudjeluju s udjelom 6-7%, a najveći broj hospitalizacija u dobi je 20-59 godina (izvor HZJZ).

(statistički podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo)


O utjecaju godina na fizičke i psihičke sposobnosti postoji bezbroj relevantnih i stručnih radova koji objašnjavaju promjene u sposobnosti za obavljanje niza poslova, te ukazuju da postoje jasni dokazi o povećanju rizika svih mogućih nesreća pri uporabi vatrenog oružja koja se poglavito javljaju kod stanja u starijoj dobi i od kojih su neka isključivo vezana uz stariju dob. Veliki broj osoba u starijoj životnoj dobi se suočava s demencijom, te ukoliko se periodskim pregledima to ne utvrdi, predstavljaju sigurnosni rizik za sve građane RH.

Zakonom je izostavljena osonovna odrednica, a to je sigurnost, a ona se ostvaruje najvećim dijelom periodskim zdravstvenim pregledima imatelja oružja, te je sasvim izvjesno da se predmetnim Zakonom ugrožava opće sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Ovdje se radi o nacionalnom interesu u širem smislu i obvezi struke medicine rada kako bi upozorili na sve posljedice primjene Zakona.

Napominjemo da je svim članicama EU ostavljena mogućnost samostalnog uređivanja zakonodavnih okvira vezanih za primjenu zdravstvenih pregleda za osobe imatelje oružja. Prakse u pojedinim zemljama su potpuno različite, zavisno od relevantnih stručnih mišljenja, strukture i obrazovanja, nacionalne populacije, stupnja društvene odgovornosti, standarda života građana, statistike, zakonodavne normiranosti, procjena broja imatelja oružja, prosječne životne dobi građana, te analize niza drugih parametara specifičnih za svaku pojedinu zemlju - članicu EU. Navodimo i činjenicu da se u nekim zemljama zdravstvena sposobnost imatelja oružja utvrđuje svake godine.

Upravo iz navedenih razloga, protivimo se primjeni ovog Zakona, jer je protiv zdravog razuma, zdravstvene struke, nemogućih provedbenih obveza, nemogućnosti saznavanja potrebnih podataka o zdravstvenom stanju, neriješenih financijskih obveza itd. Iz čitavog niza razloga evidentno je da se pogodovalo pojedinim interesnim skupinama i pojedincima, koji su potpuno neobjektivni, nekorektni i nestručni u navednoj tematici. Posebno se to odnosi na odredbu iz Zakona o obvezi kojom se utvrđivanje mogućih promjena zdravlja imatelja oružja prebacuje prvenstveno na izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite, a koji moraju pod prijetnjom kazne iste prijavljivati nadležnoj policijskoj postaji, kako bi se imatelj oružja uputio na izvanredni zdravstveni pregled. Za cijelo vrijeme trajanja postupka utrđivanja promjena zdravlja imatelja oružja i mogućeg žalbenog postupka, imatelj i dalje posjeduje oružje, a kao potencijalnu opasnost navodimo i mogućnost životne ugroze onog liječnika koji ga prijavljuje nadležnoj policijskoj postaji. Uvođenje opisanih postupaka potpuno je stručno i sigurnosno neprihvatljivo, zbog moguće ugroze građana, liječnika i zdravstvenog osoblja, a i ugroze samih imatelja oružja.

Treba imati u vidu da su specijalisti medicine rada educirani i to je sastavni dio njihove specijalizacije, procjena zdravstvenog stanja osoba u svezi sa zadacima i poslovima koji se od njih očekuju. Za donošenje procjena psihofizičke sposobnosti, specijalistima medicine rada su uz znanje, dugogodišnje iskustvo i opremu, na raspolaganju i razni potrebni alati za procjenu a u slučaju pregleda kandidata za držanje i nošenje oružja i specijalisti suradnici različitih specijalnosti koji sačinjavaju komisiju, što sve navedeno specijalisti opće/obiteljske medicine namaju na raspolaganju. Saznanja o bolestima koje imaju kandidati za držanje i nošenje oružja, a koje imaju liječnici opće obiteljske medicine je od izuzetnog značenja za procjenu psihofizičkih sposobnosti za posjedovanje oružja, ali samo prisustvo određene bolesti i/ili nedostajanje neke sposobnosti nije samo po sebi ograničavajući faktor, već ocjena ovisi o procjeni koliko ta sposobnost utječe na sigurno držanje i nošenje oružja.

Kod ovakovih postavki Zakona po kojem je značajni »teret« odgovornosti stavljen na leđa liječnicima opće/obiteljske medicine, možemo očekivati da će liječnici opće/obiteljske medicine upućivati na izvanredne pregled i kandidate čija sposobnost još nije toliko narušena da nisu sposobni za držanje i nošenje oružja što će izvjesno izazvati opravdana nezadovoljstva.

Nadalje, ističemo kako značajan broj ljudi koji imaju dozvolu i posjeduju oružje živi u ruralnim krajevima i nemaju zdravstvenu naviku redovitih kontrola zdravstvenog stanja kod liječnika opće/obiteljske medicine iz niza razloga. Postavlja se pitanje na koji način ćemo imati saznanja o zdravstvenom stanju tih pojedinaca koji posjeduju oružje.

U potpunosti razmijemo, podržavamo i pridružujemo se nezadovoljstvu liječnika/opće obiteljske medicine i u tom smislu dajemo im potpunu potporu. Argumentacija i pojedine primjedbe predstavnika opće/obiteljske medicine su opravdane i objektivne, a također vrlo jasno problematiziraju neke odredbe spornog zakona u provedbenom smislu.

Konstatacija predstavnika MUP-a RH o nesudjelovanju liječnika opće/obiteljske medicine u radnoj grupi za izradu novog Zakona, jer se netko nije sjetio pozvati ih, nije suvisno niti zadovoljavajuće objašnjenje, jer su oni glavna poluga provođenja novog Zakona o posjedovanju oružja građanima. Isto tako je evidentno i nesudjelovanje struke medicine rada koja utvrđuje sve elemente standarda zdravstvenog pregleda.

Treba naglasiti da je člankom 16. stavak 4. Zakona naznačeno da će troškove zdravstvenog pregleda vlasnika oružja, ukoliko se isti na izvanrednom zdravstvenom pregledu proglasi sposoban, snositi nadležno tijelo koje ga je uputilo na zdravstveni pregled. Da li će MUP plaćati sve izvanredne preglede vlasnika oružja koji se proglase sposobnim za posjedovanje oružja? Također nije riješeno pitanje zaštite osobnih podataka na primjeren način. Ponovno napominjemo da su liječnici obvezni poštivati »Hipokratovu zakletvu« koja predstavlja izvorno polazište liječničkih kodeksa i povjerenja odnosa »liječnik-pacijent«. Ovaj Zakon, na žalost, to negira te krši osnovno načelo medicinske struke i temeljno djelovanje liječnika.

Koliko su propisane odredbe Zakona loše, govori i činjenica da Ministarstvo unutarnjih poslova RH, nakon što su slične odredbe o potpunom ukidanju obveznih periodičnih pregleda vozača B kategorije, iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uvedene prije više od godine dana, ponovno ide u zakonske izmjene kako bi se ukinuta periodika ponovno uvela.

Izjave pojedinaca da su prethodni zdravstveni pregledi za držanje i nošenje oružja bili slabe kvalitete, a bez stručne analize i s laičkim ocjenama i procjenama bez nepoznavanja osnovnih algoritama pregleda su gotovo sramotni i pothranjuju i druge nestručne interesne skupine da na osnovi ovakovih izjava donose potpuno krive i neodgovorne zaključke.

Ovim putem pozivamo sve sudionike u procesu predlaganja i donošenja zakona da hitno pristupe izmjenama citiranih odredbi Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, sukladno iznesenim činjenicama, zbog opće sigurnosti građana, sigurnosti zdravstvenog osoblja odgovornih za imatelje oružja i samih imatelja oružja. Zakon u ovakovom obliku ne može funkcionirati zbog svih navedenih činjenica i argumenata, a najvažnije zbog isključenja 5 godišnje periodike zdravstvenih pregleda kojom se primjereno osigurava broj imatelja i nivo korišćenja vatrenog oružja u skladu sa standardom ostalih zemalja u EU.

Ne treba zanemariti niti činjenicu da je Republika Hrvatska izašla iz ratnih događanja, ratnih rana i okupacije. Radi tih razloga, još uvijek veliki broj građana ima oružje, te ima traumatske posljedice rata. Upravo i iz tih razloga neophodno je potrebno uvesti navedenu periodiku i ograničavajuće zdravstvene standarde kako bi se između ostalog takovim zdravstvenim preveniranjem smanjio broj kaznenih djela, zlouporaba ili nesreća s vatrenim oružjem, te time uvelo Republiku Hrvatsku u skupinu zemalja EU s niskim brojem imaoca oružja i nižim rizikom povreda ili smrtnih ishoda s vatrenim oružjem.

Stojimo na raspolaganju za suradnju u doradi Zakona, tako i Pravilnika, a sve u cilju poštivanja struke, doktrine, iskustva; za dobrobit cijelog društva i naše domovine Hrvatske.


S poštovanjem,

Za hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ

Predsjednica

Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med