Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenji stručni sastanak – prezentacija

Radni proces i mjere zaštite na radu pri procesu glaziranja keramike
Elvira Ferk, mag. ing. kem., Zagorka d.o.o., Bedekovčina