Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenji stručni sastanak – prezentacija

Nove biološke granične vrijednosti u usporedbi s preporukama Znanstvenog odbora EU-OSHA
mr. sc. Rajka Turk, mr. pharm., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada