Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Obavijest


Uputa Ministarstva zdravstva

Uputa Ministarstva zdravstva u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa radnika u sustavu zdravstva za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Zagreb, 02. travnja 2020. god.

ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
– svima –

Predmet: Uputa u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa radnika u sustavu zdravstva za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

Poštovana/i,

Nastavno na učestale upite zaprimljene u ovom Ministarstvu u vezi s ostvarivanjem prava iz radnog odnosa radnika u sustavu zdravstva za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, dostavljamo upute kako slijedi:

 1. Naknada plaće radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme prekida rada dok čekaju poziv poslodavca
 2. U skladu s člankom 95. stavkom 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

  Uzimajući u obzir posebne okolnosti, odnosno Odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) i uputu Ministarstva zdravstva o organizaciji rada u zdravstvenim ustanovama od 25. ožujka 2020. godine, radnik ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 95. stavku 5. Zakona o radu u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca za vrijeme dok čeka poziv poslodavca.

 3. Naknada plaće radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme samoizolacije
 4. U skladu s člankom 95. stavkom 3. Zakona o radu, radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

  Uzimajući u obzir posebne okolnosti, odnosno Odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) te preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a u svrhu sprečavanja širenja epidemije, za vrijeme samoizolacije radnika u sustavu zdravstva određene odlukom nadležnog epidemiologa, u slučaju ako je ta mjera određena zbog kontakta radnika sa zaraženom osobom/kontaktom, na radnom mjestu, radnik ima pravo na naknadu plaće sukladno članku 95. stavku 5. Zakona o radu u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.

 5. Korištenje godišnjeg odmora
 6. Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o radu neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

  Nastavno na citiranu zakonsku odredbu, za neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnika za 2019. godinu poslodavci u sustavu zdravstva trebaju utvrditi raspored njihova korištenja vodeći računa o potrebama organizacije rada u ustanovi te se radnika mora izvijestiti 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora o njegovu trajanju i razdoblju korištenja.

  Prilikom utvrđivanja rasporeda korištenja godišnjeg odmora za 2020. godinu postoji obveza primjene Zakona o radu u pogledu savjetovanja i obavješćivanja radnika.

 7. Određivanje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad
 8. Mogućnost odobravanja slobodnog dana radniku umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad regulirano je Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, br. 29/18, 35/19, 78/19 i 92/19) i to odredbom članka 49. stavka 11. Navedenom odredbom propisano je da je poslodavac obvezan svakom radniku platiti prekovremeni rad, a ako radnik to želi, poslodavac će na njegov pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5, sukladno mogućnostima organizacije rada.

  Slijedom navedenog, poslodavac ne može bez zahtjeva radnika odrediti korištenje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad.

 9. Osiguranje prehrane radnicima u sustavu zdravstva dok traju okolnosti uzrokovane proglašenjem epidemije bolesti COVID-19
 10. S obzirom na okolnosti proglašenja epidemije bolesti COVID-19 te s tim u vezi i potrebe za različitim rasporedom i organizacijom rada radnika, upućuje se preporuka ravnateljima zdravstvenih ustanova da organiziraju i omoguće prehranu za radnike koji rade duže od dvanaest sati dnevno, dok traju okolnosti uzrokovane proglašenjem epidemije bolesti COVID-19.

 11. Priznavanje profesionalne bolesti
 12. Zdravstveni radnici, s obzirom na izloženost specifičnim opasnostima i štetnostima na radnom mjestu, koja uključuje kontakt s oboljelim osobama, pripadaju skupini zanimanja s povećanim rizikom od nastanka pojedinih profesionalnih bolesti.

  Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i nacmu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, koji je stupio na snagu 02. travnja 2020. godine, uređuje se priznavanje profesionalne bolesti od dana nastanka odnosno utvrđivanja dijagnoze uvažavajući specifična obilježja zarazne bolesti. Ranija odredba pravilnika omogućavala je priznavanje profesionalne bolesti od dana vještačenja medicine rada pri Hrvatskom zavodu zajavno zdravstvo. Način podnošenja prijave i rok za podnošenje prijave po tom osnovu je kao i za sve profesionalne bolesti i ozljede na radu od dana nastanka do tri godine. Poslodavac popunjava prijavu za profesionalne bolesti za svog radnika. Priznavanjem profesionalne bolesti radnik ostvaruje pravo na delimitiranu naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.
ministar
dokument - radni odnos