za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Zakonodavstvo


Rad

Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 62/10)
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati
(NN 62/10)
Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 67/10)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10)
Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 81/10)
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 81/10)
Pravilnik o djelatnosti koje se smatraju industrijom (NN 67/10)
Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)
Zakon o obrtu (pročišćeni tekst) (NN 49/03, 68/07, 79/07)
Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.- NKD 2007. (NN 58/07)
Nacionalna klasifikacija zanimanja (NN 111/98, 124/08, 147/10, 14/11)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10)
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08, 119/11)