za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Zakonodavstvo


Rizici na radu

Azbest

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu
(NN 79/07, 139/10)
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, 139/10)
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu
(NN 79/07, 139/10)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN 134/08)

Buka i vibracije

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09)
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova, te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)

Karcinogeni i mutageni

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN 40/07)
Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Kemijske i biološke štetnosti na radu

Zakon o kemikalijama (NN 150/05, 53/08, 49/11)
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispuniti pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)
Pravilnik o novim tvarima (NN 61/07)
Pravilnik o postojećim tvarima (NN 61/08)
Lista otrova koji se mogu stavljati u promet (NN 30/05)
Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen odnosno ograničen (NN 39/10, 37/11, 40/12)
Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
(NN 23/08, 64/09, 113/10, 64/11, 137/11)
Pravilnik o ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista (NN 39/09, 74/11)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113/06)
Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN 155/08)
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08)
Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije (NN 30/91)
Lista tvari koje na razini europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja (NN 40/12)

Električna energija

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10, 124/10)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona
iznad 1 kV (NN 105/10)
Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN 41/10)
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73)
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)

Požar i eksplozije

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
(NN 39/06, 106/07)
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenima za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari
(NN 26/09, 41/09, 66/10)
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 121/05, 139/10)
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)

Rad s računalom

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)

Statodinamički napori

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)

Zarazne bolesti

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07)
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
(NN 23/94, 93/00)
Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN 164/04, 4/07)

Zračenja

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10)
Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima (NN 111/07)
Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stučnog obrazovanja i  obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 30/08)
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/11)
Pravilnik o minimalnim  zdravstvenim i sigurnostnim zahtjevima koje se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja (NN 38/08)
Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (NN 125/06)
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje
(NN 125/06)
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06)
Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju (NN 125/06)
Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN 30/08)
Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)