za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Zakonodavstvo


Sredstva rada

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)
Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
(NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Sl. list 65/91)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09)
Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/10)
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 58/10)
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08)
Pravilnik za plinske aparate (NN 55/10)
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
(NN 41/10)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 23/11)
Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (NN 18/11)
Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/09, 61/11)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba (NN 4/10)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba (NN 03/09, 122/10)
Pravilnik o načinu vođenja sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama (NN 4/10)